NAVJYOTI ANALYTICS & RESEARCH LABORATORY

NABL & FDA accredited
Tel: +91 7799969166, 9100922921